Opredelitev politične izpostavljenosti

VPRAŠALNIK ZA UGOTAVLJANJE POLITIČNO IZPOSTAVLJENE OSEBE

 

V skladu z veljavnim Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1, Uradni list RS, št. 68/16; v nadaljevanju: zakon), mora Športna loterija, d.d. ob odprtju konta vzpostaviti ustrezen postopek, s katerim ugotavlja ali je stranka politično izpostavljena oseba.

Politično izpostavljena oseba je skladno z zakonsko definicijo vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v kateri koli državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci. 

 

1. Politično izpostavljene fizične osebe, ki delujejo ali so v zadnjem letu delovale na vidnem javnem položaju, so:

- voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki,

- izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles,

- člani vodstvenih organov političnih strank,

- člani vrhovnih in ustavnih sodišč ter drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev,

- člani računskih sodišč in svetov centralnih bank,

- vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihovi namestniki in visoki častniki oboroženih sil,

- člani upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države,

- predstojniki organov mednarodnih organizacij (npr. predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.

 

2. Ožji družinski člani politično izpostavljene osebe so zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.

 

3. Ožji sodelavec politično izpostavljene osebe je vsaka fizična oseba, za katero je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da ima kakršne koli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo. Ožji sodelavec je tudi fizična oseba, ki je edini dejanski lastnik poslovnega subjekta ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, za katerega je znano, da je bil ustanovljen v dejansko korist politično izpostavljene osebe.

 

V skladu z zahtevami zakona vas vljudno prosimo, da odgovorite na naslednja vprašanja:

Ali ste:

- politično izpostavljena oseba skladno z definicijo navedeno v točki 1 tega vprašalnika?

- ožji družinski član iz točke 2 tega vprašalnika osebe, ki deluje ali je v zadnjih dvanajstih mesecih delovala na katerem od položajev v točki 1?

- ožji sodelavec iz točke 3 tega vprašalnika osebe, ki deluje ali je v zadnjih dvanajstih mesecih delovala na katerem od položajev v točki 1?


V primeru, da ste vsaj na eno od zgoraj navedenih vprašanj odgovorili z »Da«, ste po zakonu opredeljeni kot politično izpostavljena oseba.

Morebitno spremembo statusa glede politično izpostavljene osebe mora igralec takoj sporočiti Športni loteriji (pomoc@sl123.si) oziroma spremembo podatka opravi na svojem kontu.