VPRAŠALNIK ZA UGOTAVLJANJE POLITIČNO IZPOSTAVLJENE OSEBE

V skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2, Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22; v nadaljevanju: zakon) in 1. odstavka 5. člena Uredbe o izvzemu prirediteljev klasičnih iger na srečo iz izvajanja ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 12/23), mora prireditelj, ki trajno prireja klasične igre na srečo na podlagi koncesije Vlade Republike Slovenije pri izvajanju transakcij v vrednosti 2.000,00 EUR ali več ter ob registraciji igralca za udeležbo v sistemu prirejanja iger na srečo, ki se prirejajo po internetu ali drugih telekomunikacijskih sredstvih, ugotoviti, ali je stranka politično izpostavljena oseba.

Politično izpostavljena oseba je skladno z zakonsko definicijo vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici EU ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.

1. Politično izpostavljene fizične osebe, ki delujejo ali so v zadnjih dvanajstih mesecih delovale na vidnem javnem položaju, so:

  • voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki (npr. državni sekretarji),
  • izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles (npr. poslanec Državnega zbora RS, član Državnega sveta RS),
  • člani vodstvenih organov političnih strank (npr. predsednik politične stranke, član izvršilnega organa politične stranke na državni ravni),
  • člani vrhovnih in ustavnih sodišč ter drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev,
  • člani računskih sodišč in svetov centralnih bank (npr. predsednik ali namestnik Računskega sodišča RS, guverner ali viceguverner Banke Slovenije)
  • vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij in visoki častniki oboroženih sil (npr. veleposlanik in vodja konzulata, visoki častnik Slovenske vojske, itd.),
  • člani upravnih ali nadzornih organov državnih podjetij (kjer ima država večino glasovalnih pravic, ali ima država večino poslovnih deležev ali delnic, ali ima država pravico imenovati ali odpoklicati večino članov poslovodstva ali nadzornega sveta te družbe in je hkrati njena družbenica ali delničarka, ali je država delničarka ali družbenica in na podlagi pogodbe z drugimi delničarji ali družbeniki te družbe nadzoruje večino glasovalnih pravic v tej družbi in ali ima država pravico izvajati prevladujoč vpliv ali nadzor).
  • predstojniki organov mednarodnih organizacij (kot so na primer predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.

2. Ožji družinski člani politično izpostavljene osebe so zakonec ali zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali nesklenjene partnerske zveze, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.

3. Ožji sodelavec politično izpostavljene osebe je vsaka fizična oseba, za katero je znano, da je skupaj dejanski lastnik ali da ima kakršne koli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo. Ožji sodelavec je tudi fizična oseba, ki je edini dejanski lastnik poslovnega subjekta ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, za katerega je znano, da je bil ustanovljen v dejansko korist politično izpostavljene osebe.

V skladu z zahtevami zakona vas vljudno prosimo, da odgovorite na naslednja vprašanja:

Ali ste:

politično izpostavljena oseba skladno z definicijo navedeno v točki 1 tega vprašalnika?

Da

Ne

ožji družinski član iz točke 2 tega vprašalnika osebe, ki deluje ali je v zadnjih dvanajstih mesecih delovala na katerem od položajev v točki 1?

Da

Ne

ožji sodelavec iz točke 3 tega vprašalnika osebe, ki deluje ali je v zadnjih dvanajstih mesecih delovala na katerem od položajev v točki 1?

Da

Ne

V primeru, da ste vsaj na eno od zgoraj navedenih vprašanj odgovorili z »Da«, ste po zakonu opredeljeni kot politično izpostavljena oseba. Morebitno spremembo statusa glede politično izpostavljene osebe mora igralec takoj sporočiti Športni loteriji (dpo@sl123.si) oziroma spremembo podatka opravi na svojem igralnem računu.